Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

Det som man inte har eget underhållsansvar för, t.ex:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr. Vid byte till säkerhetsdörr bör man tänka på att färgen ska vara i mahogny, för att trapphuset ska en enhetlig utformning. Dock kan man välja en annan färg på insidan av dörren
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
 • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta väggar, dörrar, avlopp i badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende

Kontakta styrelsen och lämna ifylld Blankett Renovering-Ombyggnad. Handläggningstid är ca 1-2 månad.
Bifoga (minst) följande:

 •  Teknisk beskrivning av det som ska göras i lägenheten (i separat dokument)
 •  Befintlig och ny planlösning (om denna ändras)

På samtliga dokument ska adress och lägenhetsnummer framgå. Även bilagans namn ska finnas på samtliga bilagor och dessa ska anges på blanketten. Styrelsen ska bara behöva skriva ut samtliga handlingar och sammanställa för arkivering.

Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor (Fläktsystemet har en gemensam fläkt högst upp i fastigheten. Inkoppling av extra fläktar i systemet förstör systemets funktion och orsakar dålig ventilation och dålig lukt hos andra boende.)
 • Täcka igen ventilation, detta kan orsaka fuktskador eller påverka dina grannars ventilation
 • Byta element (Fastighetens värmesystem är dimensionerat som en helhet och hänger ihop. Ändringar på ett ställe i systemet kan orsaka oönskade ändringar på andra ställen)
 • Ändra fönster

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd

 

Tider

Ombyggnadsarbeten (buller) får endast förekomma på följande tider:

 • Vardagar: kl 8-19 (bilning och mycket borrande endast 9-17)
 • Lördagar och söndagar: kl 11-15, (ej bilning och med hänsyn till grannar, endast smärre störande arbeten under kortare tider)
 • Övriga tider och större helgdagar: Inga störande arbeten 

Informera grannar i god tid vid störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten. Innebär ombyggnationen mycket buller ska anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids lång väg. Den som anlitar hantverkare är ansvarig för att hantverkarna känner till och följer de regler som gäller i vår förening. Detta gäller naturligtvis oavsett om du själv har flyttat in i lägenheten eller ej.